ứng dụng:
Thi công mặt tiền
Viền tòa nhà
Viền biển quảng cáo
Trang trí
Thay thế hút nổi
karaoke